O nás

TACHYON AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM zahrňuje 40 ročný výskum expertov na regeneračné a liečivé účinky prírodných látok a foriem  života vytváraných prírodou na podporu a materializovanie ideálov,  osobných kvalít, zdravia, krásy a mladosti pri uplatňovaní nových poznatkov z kvantovej fyziky a pôsobenia nového prúdu funkcionalistického umenia, čo prakticky zhrňuje priebežne aktualizovaná o nové poznanie Medzinárodná putovná výstava nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou ľahkého nadobudnutia vhodných prostriedkov na vyladenie prostredia a najnovších poznatkov pre sebazdokonaľovanie, reprezentujúca celoživotnú tvorbu maliara autora Motýlieho domu a vedca v oblasti využitia kvantovej fyziky, priebežne zahrňujúca celosvetovo najvýznamnejšie poznatky a zdieľanie skúseností, inšpirujúce prostriedky pre spontánne zvyšovanie kvality života a tvorbu vlastnej šťastnej reality.

Východzie miesto konania: Motýlí dom – vytvorený autorom výstavy, slúžiaci ako Hotel Galéria** Spirit Bratislava na Vančurovej 1 – výskumno umelecké prostredie pre rozvíjanie funkcionalistického umenia a prostriedkov spontánneho sebazdokonaľovania pri tvorení osobnej reality, ideálov osobnostných kvalít – krásy, mladosti, zdravia otvarajúci novú sebapoznávaciu turistiku, vzostup osobných kvalít po úrovniach zmysluplných skutkov, slúži aj ako stála expozícia s potvrdenou rezerváciou (Abstraktný farebný dom nad Hlavnou stanicou v Bratislave)

Predpokladaný termín konania september 2021

Autorom prezentovaný nový prúd v umení a sebapoznávaní a poznaní v tvorení svojej novej reality predstavuje vďaka efektu transformujúceho umenia unášacieho do sveta ideálov, príjemné cestovanie po svete ideálov, ich spájanie a prirodzený vzostup osobných kvalít po úrovniach tvorivých činov. To tvorí podstatu nového prúdu v umení a sebapoznávaní, kde autori vytvárajú nové obrazy existencie, dôležité pre všetky druhy činností, kde umenie vstupuje do predmetov každodennej potreby. A umelecký bravúrne vytvorené obrazy bytia stavov vedomia možno na kvantovej úrovni, prirodzene zaujať a používať/ vďaka novým poznatkom z kvantovej fyziky kvantovej previazanosti (entanglementu) pri tvorení svojej reality osobnostných kvalít, krásy, zdravia, šťastných riešeniach, harmonických vzťahoch, činí z ľudí autorov svojich vlastných príbehov. V podstate ide o uplatňovanie dosiahnutých ideálov. Poznávanie princípov pozitívneho vývoja univerza bežne používané a rozvíjané v univerze, ktoré autori presťahovali do svojich diel a užívatelia do svojich tvorivých činov.

 Obraz                Dvere

Užívatelia umenia života otvárajúci priestor k uplatňovaniu ideálov môžu rýchlo, prirodzene a pohodlne vzostupovať po úrovniach vedomia výťahom tvorivých činov sprevádzané nadšením svojich detí, ktoré svoju schopnosť tvoriť seba môžu prirodzene premietať do svojich hier.

Základným prostriedkom spontánneho uskutočňovania novej kvality tvorivého života, existencie, ktorú autor predstavuje v tomto novom prúde umenia spojeného so sebapoznaním a poznaním celku sú predmety každodennej potreby reflektujúce ideály kvality existencie a a podporujúce ich zaujatie na úrovniach vedomia, v činnostiach spoločne s aktuálnym poznávaním pre samozrejmé tvorenie vlastnej reality. Vytvára prepojenie medzi prostredím užívateľa, inšpiráciu ideálmi dosahovanými v rámci celku pri tvorení svojej reality, rozvíjaním osobnostných kvalít, materializovaním ideálov lásky, krásy, mladosti zdravia a objavovania šťastných riešení. To priebežne spôsobuje vzostupu tvorivého vedomia po úrovniach skutkov v každodennom živote.

Tvorenie seba, umenie a poznanie sa v tomto novom prúde prirodzene stretávajú a inšpirujú k zodpovednosti za už vytvárané ideály, sekvencie života a ich ich rozvíjanie, začleňovanie do štruktúry svojej osobnosti na úrovni vedomia. Autor v tomto novom prúde uvádza do života novú generáciu predmetov kde ich funkcionalitu mení užívateľ z pozície pozorovateľa svojím vedomím a jeho prirodzeným rozvíjaním na schopnosť tvoriť prostredníctvom vedomia svoju realitu. Tieto prostriedky môžete získať priamo na mieste počas pobytu. Šťastné riešenia a ich uskutočňovanie ako príležitosť na vzostup po úrovniach činov.

Nový umelecký prúd tvorenia vlastnej reality, kvality svojho života, umožňuje zážitkovým spôsobom rozšíriť poznanie a používanie duševnej energie pri každodenných tvorivých činnostiach, aby mohla rásť a prirodzene vylúčila, eliminovala invazívne formy života a spontánny rast imunity.

Komplexné riešenie na odvrátenie klimatickej katastrofy a elimináciu pandémii, invazívnych foriem života. Využitie ako skvelej príležitosti na rozvinutie individuálneho tvorivého potenciálu osobnostných kvalít, kvality zdravia a schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu. Uviesť do praxe nové technologické riešenie na presunutie dopravy do vzduchu.

Autor, keďže je profesijne zameraný na kvantovú fyziku, mikroelektroniku a umenie podporujúce tvorivý život sa aktívne venuje šťastným riešeniam v podobe novej technológie na odvrátenie klimatickej katastrofy, rychle a nenákladné presunutie dopravy do vzduchu s minimálnou energetickou náročnosťou a podstatnému zníženiu nákladov na budovanie a udržiavanie infraštrukturálnych projektov na globálnej úrovni, čo vyústilo do patentovej prihlášky na 6-miestny dron s rýchlosťou letu 600 km prechodom do kĺzavého letu k pohonu. Využíva nové riešenie 3D motorgenerátorov. Ide o globálne využiteľný predmet novej generácie, ktorý užívateľovi otvára možnosť vzdelávať sa v používaní svojho vedomia vedomého zámeru v súlade s pozitívnymi vývojovými zákonmi univerza.

Tento dron pre osobnú a nákladnú dopravu je už jedným z predmetov novej generácie, kde jeho užívateľ svojím vedomím zámerom a stavom svojho vedomia, úrovňou jeho harmónie ovplyvňuje správanie kvantových častíc v prospech podstatného zlepšenia užitočných vlastností dronu, kde práve kvantové častice sú určujúce pre tvorbu, čas natočenia elektro magnetických dipólov a spotrebu energie vďaka tejto novej generácii úžitných predmetov reflektujúcich harmonizujúcu aktivitu, čím dochádza podstatnou mierou k ovplyvňovaniu spotreby energie.Vtedy na vytvorenie a natočenie dipólov časti stačí len krátky elektromagnetický pulz a na ich udržiavanie v pozíciách energeticky nenáročné elektrické pole.

Spoločným pre celý tento nový prúd v sebapoznávaní prostredníctvom živého umenia žitia na cestách k ideálom je používanie toho najlepšieho, zo všetkých foriem života je ich cela armáda, na všetkých úrovniach, ktoré nás obklopujú a podporujú pri tvorivom zušľachťovaní seba a svojho okolia.

Výsledky ich tvorivej aktivity v prírode je neustále tvorenie množstva nových účinnejších látok, vylučujúcich až eliminujúcich invazívne formy života, obmedzujúce v podobe nových extraktov prírodných látok, vďaka pokroku vo farmácii technikách cielenej extrakcie a skladania umožňujú premeniť problémy na príležitosti. Pre tvorenie nových osobnostných kvalít a schopnosti tvoriť svoju realitu krásy, zdravia…

Preto autor pred 40 rokmi spojil tento nový prúd živého umenia s aktivitou vyspelých foriem života v prírode pri jej ochrane pred invazívnymi formami života, ktoré zároveň chránia aj človeka ako jej súčasť pri vytváraní pohodového prostredia pri jeho úsilí tvoriť svojich šťastnú realitu pre seba a svet okolo seba.

Súčasťou sa tak stalo priebežné vyberanie najpozoruhodnejších látok, vylučujúcich invazívne druhy života podporované vyspelými formami života celku pri rozvíjaní telesnej a duševnej kondícii schopnosti tvoriť seba, svoje harmonické okolie. Pri tomto novom prúde živého umenia sú nové kvality bytia umelcami priebežne zaznamenávané formou kvantového genetického kódu pomocou kvantovej previazanosti do štruktúry prírodných látok, a tým prispievajú k synergii prírody a užívateľa umenia na úrovni poslednej bunky tela. Aj inšpirácie pre prirodzené tvorivé používanie vedomia. V súčasnosti je tento kvantový genetický kód zachytávajúci kvality existencie zaznamenaný zhruba na 100 kombináciách prírodných látok, je súčasťou tejto putovnej výstavy nového prúdu živého umenia a je k dispozícii všetkým producentom a umelcom zameraný na vylúčenie inovatívnych foriem života ako sú vírusy – koronavírusu, baktérie, parazity – negatívne pôsobiace myšlienky a emócie bezplatne. Texty z príbehov tvorenia ideálov zapisované na nové prírodné látky v synergii s vyspelými formami života z prírody zaznamenávané kvantovým genetickým kódom pre tvorbu vlastnej reality ideálov prirodzenie spája potrebu autorov a užívateľov umenia cestovať k nim spoločne v prítomnosti bez čakania.

Nastavením svojho vedomia vďaka energie informačnému obsahu zaznamenanému na kvantovej úrovni na prírodné látky ako na nosič informácie, spustíme vo svojom fyzickom a mentálnom bytí prirodzený proces tvorenia svojej novej šťastnej reality.

Prírodné látky a priebežné pôsobenie vyspelých foriem života na rozvoj inšpirovaný nevyhnutnosťou vylučovať invazívne formy života ohrozujúce biosféru a človek ako jeho najvyššia formu. Autor výstavy sa v priebehu posledných 40 rokov aktívne zaoberal kombináciou prírodných látok a využívaniu kvantovej informačnej previazanosti na zaznamenávanie nových šťastných príbehov života na tento komplex prírodných látok ako na papier, ktorého si bunky nášho tela môžu prevziať živé harmonické formy existovania na seba zušľachťovanie podporené biochemickým pôsobením prírodných látok, vďaka kvantovému previazaniu používať ideály osobnostných kvalít zdravia a krásy.

ANTI Vír    Srdcovo – cievny komplex

Umenie, poznania, predmety reagujúce na stav, kvalitu vedomia a umelecké prostriedky pre seba zušľachťovanie svojho okolia spolu otvárajú dostatočný priestor pre plné zapojenie nás spolu celou armádou, pozitívne orientovaných foriem života pri tvorivom skladaní toho najlepšieho a vznikanie svojho príbehu aj príbehu prostredia, ktoré dotvárame svojím originálnym prístupom k novým kvalitám života a pocitu šťastia, hoci z toho, že sme užitočný pre seba a krajší svet naraz. Skutočnosť, že rozvoj celej našej biosféry je neustále podporovaný ohromným množstvom foriem života, ktorých pôsobenie možno pozorovať tak v prírode, ako vo farmácii a integrálnej medicíne ako na týchto témach pracujú zástupy výskumníkov, avšak v rámci celej prírody je nesmierne množstvo vyspelých foriem života, ktoré na rôznych úrovniach neustále zdokonaľujú odolnosť celej biosféry a hlavne jej vrchol človeka proti invazívnym formám života, ako sú vírusy vrátane koronavírusu, baktérie a iné parazitujúce formy života. Tieto látky nemajú len biochemický vplyv ale zároveň sú nositeľmi energoinformačnej formy života, ktoré ovplyvňuje kvantové častice, z ktorých telo pozostáva na základnej úrovni a tie sa premietajú do kvality imunity. Podobne ako obrazy, texty piesní, filmy, romantické príbehy slúžiace na nastavenie vedomia pre priebežné prijímanie nových osobnostných kvalít, ich integrovanie do štruktúry osobnosti a rozvíjanie schopnosti tvoriť svoju realitu inšpirovanú vyspelými formami života, tak tieto kvality a schopnosti môžeme prijímať aj cez extrakty prírodných účinných látok vďaka pokroku vo farmácii a schopnosti extrahovať tie najpozoruhodnejšie vytvárajúce podmienky pre trvalú zmenu kvality zdravia na úrovni vedomia. Uplatňované sú aj vlastnosti vyspelých foriem života a ich začleňovanie do štruktúry osobnosti ako svojich nových vlastností, čo rozširuje priestor a kvalitné existencie..

V tvorbe autora je prijímanie a rozvíjanie šťastných riešení podstatou nového prúdu v umení žitia. Prepájanie prítomnosti s ideálmi, obohatenie prostredia o inšpiráciu a poznanie, jeho premenu na príjemné, akčné, ktoré unáša k vybraným ideálom. Kompletná inšpirácia v umení schopnosti oddychovky prostredí a prostriedkami otvára priestor pre vzostupov po úrovniach činov, ktoré sa stávajú priestorom, príležitosťami pre objavovanie a zhmotňovanie šťastných riešení. Činy sa tak stávajú dopravným prostriedkom, ktorý spoľahlivo unáša k ideálom, ktoré sme práve prijali svojím slobodným vedomím spolu s rozhodnutím ich žiť ako svoju originálnu súčasť, poskladanú z toho najlepšieho zo všetkých foriem života v ktorejkoľvek dimenzii, žijúcu nonstop, voľné prúdenie šťastných riešení pri cestovaní po osobnostných kvalitách svojho bytia v činoch. Otvorenie vstupu šťastných riešení dosahovaných vyspelými formami života na všetkých úrovniach každodennej tvorivej činnosti, nových riešení umožňujúcich odložiť utrpenie ako vynucovací prostriedok získavania skúseností, nahradenie radosťou z rozširovania priestoru, esencie a kvality života. Prúd umenia života otvára práve širokú bránu pre originálne vyberanie a skladanie pozoruhodnosti, ktoré generujú vyspelé bytosti univerza a výnimoční ľudia. Otvorenosť šťastnými riešeniam reprezentujú formy života starajúce sa o súzvuk medzi vyspelými bytosťami a cestovateľmi k ideálom.

Zhrnutie možnosti plynúcej z novej kvality života, ktorú prináša tento nový prúd umenia sebapoznávania a vzdelávania prostredníctvom živého umenia a súčasného nového poznania.

  • Odbremenenie od utrpenia chorobami, pandémiami uplatnenými ako príležitosť pre rozvoj nových schopností – zníženie nákladov v zdravotníctve.
  • Rast osobnostných kvalít – zníženie nákladov na bezpečnosť, otvárajú priestor pre trvalý mier…/
  • Zvýšenie úspešnosti pri tvorivých činnostiach a odbremenenie súčasnej a nasledujúcich generácií od enormného rozsahu prác pri budovaní a udržiavaní nadmernej infraštruktúry po prenesení dopravy do vzduchu.
  • Zníženie daňového zaťaženia.
  • Nové poznanie položené do umenia rozširuje prirodzený priestor existovania užívateľov, stáva sa ich súčasťou, zjednocuje.
  • Možnosť ušetrené prostriedky investovať na akceleráciu rozvoja kvality života spoločnosti podporujúcej umelcov, médiá a vedeckých inštitúcií prispievajúcich k zvyšovaniu kvality života.

tachyon technology logo

TACHYON TECHNOLOGY pharm., spol. s r.o. je projekt, ktorý stojí na 40-ročnom výskume. Tento výskum sa zaoberá aj skúmaním kombinácie bio-informačného ošetrenia, tachyonizácie na dosiahnutie optimálneho efektu pri využití za maximálneho povoleného zastúpenia prírodných účinných látok. Súčasťou projektu je aj výroba prírodných certifikovaných doplnkov výživy už od roku 1989. Od tohto obdobia si spoločnosť získala širokú bázu verných zákazníkov. Aj vďaka prípravkom najvyššej kvality a ich overeným účinkom sa TACHYON teší neustále narastajúcemu portfóliu spokojných a verných klientov.

Tachyon Technology pharm. preto, lebo našim cieľom je spojiť v prípravkoch silu prírodných látok pri uplatňovaní ich maximálneho dávkovania s prebudením vnútornej sily byť zdravý, krásny a naplnený harmóniou.

Tachyonizácia je kvantové bioinformačné ošetrenie, ktoré sa obvykle popisuje ako živá genetická informácia na kvantovej úrovni naviazaná na hmotu tabliet alebo amuletov, odkiaľ ju bunky, podvedomie a informačné pole organizmu dokážu prijímať, vylaďovať svoje funkcie a uplatňovať pri vytváraní ideálu krásy a zdravia.

Tachyon Technology je značka kvality pre prírodné doplnky výživy a vitamíny s najširším sortimentom na našom trhu za veľmi výhodné ceny.

Komplexný postup pri používaní prostriedkov Tachyonnatur pre rozvíjanie osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti.

Prostriedky Tachyon zahŕňajú kvantový genetický kód sebaidentifikovania s ideálmi lásky múdrosti krásy a šťastných riešení celku. Používaniu inteligentných foriem života priebežne integrujúcich ideály osobnostných kvalít, krásy mladosti a zdravia na správnu funkciu tela, rozvíjanie osobnostných kvalít používanie individuálneho vedomia na  kvantovej úrovni . A na zaujatie Jednoty s vedomím celku. Slúžia pri zaujatí vedomej tvorivej existencie, spontánnom získavaní skúseností, pri tvorení a materializovaní svojej reality v hmote používaní prostriedkov a energie celku, podporovaný celkom. 

Kvantové previazanie s ideálom integrujúcim osobnostné kvality:

  • vďačné originálne tvorenie ideálu lásky, zdravia, krásy, pránického vyživovania a vedomé vnímanie šťastných riešení
  • používanie vedomia na kvantovej úrovni k tvoreniu svojej reality
  • komplexné uplatňovanie všetkých zmyslov, používanie pozitívne pôsobiacich emócií
  • vďačné prijímanie a rozvíjanie foriem života zjednocujúcich existovanie v individuálnom tvorením celku a materializovanie ideálov zjednocujúcich pôsobenie prírody (prírodných látok) a tvorivého vedomia človeka ako jej vrcholného zástupcu vo vzťahoch k celku

Všetky prostriedky Tachyon využívajú kvantovú previazanosť, kvantové genetické kódy foriem života zameraných na prijímanie a rozvíjanie ideálu osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti v jednote s harmonickým vývojom celku – universa. Vďaka kvantovej previazanosti sa do kvality existencie premieta polarita v podobe predstáv mužov a žien o vnútornej a telesnej kráse, duševnej kráse, mladosti a kondícii. Stúpa tak polarita a akčnosť vzájomného seba pestovania, nahradenie udalostí starnutia udalosťami z cestovania a k ideálom osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia nezávisle na kalendárnom veku. Postup: Seba identifikovanie, sebauvedomenie vo vzťahu k celku, ukážka:

Som slobodné tvorivé vedomie celku, som energia celku, vzhliadam sa v cestovaní kvantovými skokmi po harmonických formách života, ich rozvíjaní a materializovaní, žijem a rozvíjam lásku, poznanie, krásu, šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku všetkou energiou celku v súznení s celkom.

ČO TU A TERAZ ROBÍM:  vzhliadam sa v prijímaní, rozvíjaní, používaní zušľachťujúcich foriem života, multidimenzionálnych zložiek mojej osobnosti: Forma životavďačne prijímajúca rozvíjajúca materializujúca a žijúca ideál osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia a pránického vyživovania. Forma životavďačne prijímajúca, rozvíjajúca ideál prúdenia energie slnka, planéty, voľnej energie univerza jej žitie a používanie na materializovanie ideálov a pri všetkých aktivitách ako základný prostriedok tvorenia reality (vylúčenie, elimináciu invazívnych foriem života, vírusy – coronavirus, patogénne baktérie parazitov, vylúčenie invazívnych ľudí a foriem života poškodzujúcich prírodu, obmedzujúcich základné právo na slobodný rozvoj). Forma života – manažér existencie prehlbovanie Jednoty s celkom a intuitívne vzhliadanie sa vo forme života univerza otvárajúcich priestor pre tvorenie našej vlastnej originálnej reality, používanie prostriedkov a energie celku, s vďakou prijímajúca a rozvíjajúca kvality všetkých manažérov sveta pre tvorenie ideálnej reality existovania v najvyšších uskutočnených ideáloch, ich používanie pri utváraní osobnostných kvalít, materializovanie ideálov zdravia, krásy uskutočňovaných v činoch v každom okamihu prítomnosti. Odloženie časovej slučky točenie sa v rovnakých chybách. Použitie jednotlivých prostriedkov Tachyon na vytvorenie vhodných podmienok. Používanie zmyslov a vnemov: Prostriedky na zmenu prostredia pre unášanie k ideálnym stavom a kvalitám vedomia (obrazy, interiérové prvky fixujúce v prostredí rozmer radosti, lásky, energie, kvantovo previazané na ideál celku, uprednostňujú prúdenie pozitívnych emócií, spomienok a myšlienkových vzorov pre existenciu na úrovni vedomia celku v prítomnosti).

 Prístup:

Šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku, všetkou energiou celku, vzhliadam sa v činnosti, zložky svojho vedomia jeho 1. dvojníka vo vďačnom prijímaní ideálov osobnostných a telesných kvalít, ich rozvíjaní a materializovaní /mladosť, zdravie, krása…/ Vzhliadam sa vo svojej 2. zložke vedomia/ dvojníkovi nepretržite sa starajúcej o zásobovanie energiou univerza slnka, planéty a čisté bezpečné prostredie. Priebežne vylučuje a eliminuje invazívne formy života. Vírusy vrátane koronavírusu, baktérie, parazity, invazívny hmyz, invazívne rastliny a invazívnych ľudí obmedzujúcich moje základné právo na slobodný osobnostný rozvoj. Vzhliadam v činnosti 3. zložky vedomia/ dvojníka manažéra, starajúceho sa o nastúpenie do najvyšších dosiahnutých úrovní vedomia a telesnej kondície mnou a inými výnimočnými bytosťami v ktoromkoľvek čase. Neustále manažuje moje existovanie k vďačnému prijímani, rozvíjaniu, materializovaniu a používaniu ideálov možností spontánneho zaujatia stavov vedomia: Spievanie. Zaujímanie stavov bytia v jednote s celkom a stavov vedomia pre šťastné realizovanie činností. Inšpirácia poznaním v textoch piesní kvantovo – energo informačne previazaných s ideálom bytia na rozvibrovanie buniek v procese materializácie ideálu reality pri spievaní. Prijímanie videním, žitie, používanie rozmeru kvality živej radosti, lásky, tvorivosti, harmónie, múdrosti zachytenej v interiérových prvkoch kvantovo previazaných so živými ideálmi cez bránu zraku a následným vyladením emócií a pocitov. Stotožnenie sa s dielami v exteriéri a cez ich veľkosť a pestrosť vzhliadanie sa v materializovaní ideálu fyzického existovania (obloha denná, nočná, mesiac, diela ľudskej tvorivosti, pekné stavby…) celá mohutnosť, pestrosť celku sa tak v procese seba tvorenia naplno prejavuje.

 

Prostriedky na zmenu prostredia prostredníctvom zraku, na vyladenie činností vedomia v prospech pozitívnych emócií vylaďujúcich a očisťujúcich podvedomie, zamerané na pestovanie osobnostných kvalít, ideálov zdravia, krásy a mladosti. Výber interiérových prvkov: obrazy, plátna, abstraktne maľované dosky, dosky alebo plátna na stôl meniace náladu počas pracovných činností. Dvere ako kinetický art prvok meniaci nálady, stavy vedomia v spojitosti s pohybovými aktivitami v pracovnom priestore.Výber vhodnej kombinácie prírodných látok vhodného doplnku výživy, ktorým príroda podporuje nás ako svojho vyslanca k celku pri užívaní uplatňujeme kvantovú previazanosť s ideálom krásy, kde tableta je jej nosičom a bunky si ju vo svojom medzibunečnom vodnom prostredí ľahko čítajú a spájajú s ideálom a podporou prírodných látok na jeho materializovanie.

VÝSKUM, VÝVOJ, INOVÁCIE

Spoločnosť Tachyon Technology pharm sa viac než 30 rokov zaoberá výskumom a prípravou vzdelávania formou komplexného prístupu obsahujúceho Prostredie, Výber informácii, Výživu – výber doplnkov výživy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

Jedným z kľúčových prvkov rastúcej kvality je práve inovácia. Vo výrobkoch Tachyon Technology pharm sú preto uplatnené najnovšie poznatky z celého sveta v oblasti výživových doplnkov, skúsenosti lekárov, liečiteľov i pacientov. Spolupracujeme s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a organizáciami zameranými na prevenciu a podporu liečby ochorení.Inovácie výskum doplnky výživy

Zameriavame sa na komplexné prípravky kvôli dosiahnutiu dobrého trvalého výsledku pri starostlivosti o zdravie, napr. synergický efekt komplexnosti v doplnkoch výživy Tachyon Technology niekoľkonásobne zvyšuje účinnosť základných prírodných látok (Vitamín C – správny obsah rôznych druhov rastlín bioflavonoidov, dokáže až 100 násobne zvýšiť účinok samotného vitamínu C, ktorý prispieva k ochrane zdravia srdca a ciev, doplňuje kolagén, a používa sa pri onkologických ochoreniach, kde sa ako doplnková látka používa tiež lyzín).

Zároveň sa zaoberáme výskumom a zhromažďovaním vedeckých i praktických poznatkov z oblasti liečiteľstva a možnostiach odstraňovania chronických ochorení a vylepšovania vzhľadu.

VÍZIA

Dnes stále viac a viac ľudí znovu objavuje návrat k prírode a prírodným zdrojom, ktoré v sebe skrývajú nesmiernu silu. V spojení s vlastnou tvorivou mysľou máme k dispozícii úžasnú zbraň na tvorenie vlastného života a zdravia. Preberáme zodpovednosť za svoje činy a za svoje zdravie, vďaka čomu ho dokážeme úžasne a účinne formovať.

Ak je telo zanedbané, treba mu istý čas venovať náležitú pozornosť a doplniť práve to, čo mu dlhé obdobie chýbalo. Prírodné výživové doplnky môžu na tejto ceste za zdravím výrazne zlepšiť zdravotný stav a my sme veľmi radi, keď vidíme u každého jedného zákazníka pozitívne odozvy a tešíme sa vyliečeniu každej jednej choroby.

Teší nás, že sa môžeme podieľať na udržiavaní a prinavrátení zdravia a telesnej aj duševnej pohody a vitality. Preto šírime poznanie nielen o prírodných výživových doplnkoch, ale aj o kvantovom vedomí, pránickej energii, pránickej výžive, osobnostnom rozvoji, umení a tvorbe radostného harmonického prostredia.

KOMPLEX 4 PRVKOV

Na našom e-shope môžete okrem PRÍRODNÝCH DOPLNKOCH VÝŽIVY spoločnosti Tachyon Technology pharm. spol. s.r.o. nájsť taktiež ABSTRAKTNÉ UMENIE, KNIHY a PROSTREDIE.

Určite sa pýtate prečo sú tieto, možno na prvý pohľad nijako nesúvisiace prvky, súčasťou jednej stránky. Náš tím sa zameriava na zdravé telo, myseľ a šťastné harmonické bytie ako celok. Skúmame prvky, činitele, ktoré na nás počas nášho každodenného života vplývajú a zároveň sa snažíme vypátrať, čo by malo byť tou najvýznamnejšou súčasťou nás všetkých. Všetky tieto 4 prvky významným spôsobom vplývajú na nás aj naše okolie, na náladu, zdravie, radosť aj vzťahy. Preto prinášame miesto, v ktorom sa stretajú do jedného celku.

V našej práci budeme pokračovať zostavovaním ďalších výrobkov, ktoré svojimi špecifickými vlastnosťami pomôžu pri podpore liečby zdravotných a estetických problémov. Ako aj vo výskume a zdieľaní výsledkov výskumu v oblasti osobnostného rozvoja, abstraktného umenia, či kvantového vedomia.

Motýlí dom vám počas pobytu ako bonus poskytuje:     

Motiváciu a prostriedky pre budovanie osobných kvalít,
krásy mladosti a zdravia, pre používanie vedomia ako nadstavby
mysle riadiacej emócie a pocity, využívajúce intuíciu a tvorivosť
na rozvoj osobných kvalít, vytváranie nových archetypov správania v podvedomí.

Informácie a prostriedky pre Top zdravie a krásu

Výber 100 najdôležitejších kombinácií prírodných rastlinných extraktov, minerálov, enzýmov a aminokyselín, prírodných látok vytváraných biosférou počas celého vývoja ľudstva, na podporu najvyspelejšej formy života človeka, pre efektívne zastupovanie biosféry, pre optimálny vývoj fyzických a duševných schopností.

Využitie kvantového informačného previazania s ideálom krásy, mladosti a zdravia dosiahnutým najlepšími z najlepších. Možnosť materializovať si kvalitu, ktorú už v súčasnosti používajú. Použitie homeopatického prípravku a vône (srdiečka so sprejom), ktorých je Motýlí dom (Tachyon Technology Pharm) výrobcom a uskutočňuje aktívny výskum a špeciálnu výrobu s kvantovým informačným ošetrením už viac než 30 rokov v spolupráci s významnými terapeutmi a lekármi alternatívnej medicíny a rozvoja osobných kvalít. Možnosť zvýhodneného získania doplnkov pre ubytovaných sú súčasťou komplexu vhodných podmienok a prostredia pre objavovanie nových kvalít života umením a vedou o sebazdokonaľovaní.

Bezplatné semináre, poznávacie spoločenské stretnutia na zoznámenie sa s novými ľuďmi, vedeckými poznatkami, vybraným umením zameranými na používanie kvantového vedomia a k rozvíjaniu osobnostných kvalít, používanie jeho úchvatných vlastností pri tvorení nových šťastných osobných príbehov; potrebné potvrdiť si rezerváciu a čas konania na recepcii.

Možnosť objednať si vyhotovenie aktívnych interiérových prostriedkov na mieru podporujúcich formovanie osobnej geniality (vyladenie prostredia interiéru – doska prac. stola, bytu, obrazu, dverí, posteľného čela, úprava dominantnej steny – s veľkoplošným obrazom na plátne; jednoduchá inštalácia: nalepenie, trvalá náhrada maľovania a vyrovnávania steny.

Poskytujeme výber kníh na požičanie (prípadné zakúpenie) pre rozširovanie poznania, pre utváranie podmienok, vhodného prostredia na spontánny rozvoj vedomia a osobných kvalít zapojením zmyslov.

Vystavujeme Certifikát výnimočných predpokladov, ktorý sa vydáva na základe typologických osobnostných charakteristík po vyhodnotení komisie pod dohľadom uznávaného lektora.

VIAC INFO NA RECEPCII HOTELA

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme spokojnosť a veľa zdravia!