O nás

TACHYON AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM

tachyon technology logo

je projekt, ktorý stojí na 40-ročnom výskume. Tento výskum sa zaoberá aj skúmaním kombinácie bio-informačného ošetrenia, tachyonizácie na dosiahnutie optimálneho efektu pri využití za maximálneho povoleného zastúpenia prírodných účinných látok. Súčasťou projektu je aj výroba prírodných certifikovaných doplnkov výživy už od roku 1989. Od tohto obdobia si spoločnosť získala širokú bázu verných zákazníkov. Aj vďaka prípravkom najvyššej kvality a ich overeným účinkom sa TACHYON teší neustále narastajúcemu portfóliu spokojných a verných klientov.

Tachyon Technology pharm. preto, lebo našim cieľom je spojiť v prípravkoch silu prírodných látok pri uplatňovaní ich maximálneho dávkovania s prebudením vnútornej sily byť zdravý, krásny a naplnený harmóniou.

Tachyonizácia je kvantové bioinformačné ošetrenie, ktoré sa obvykle popisuje ako živá genetická informácia na kvantovej úrovni naviazaná na hmotu tabliet alebo amuletov, odkiaľ ju bunky, podvedomie a informačné pole organizmu dokážu prijímať, vylaďovať svoje funkcie a uplatňovať pri vytváraní ideálu krásy a zdravia.

Tachyon Technology je značka kvality pre prírodné doplnky výživy a vitamíny s najširším sortimentom na našom trhu za veľmi výhodné ceny.

Komplexný postup pri používaní prostriedkov Tachyonnatur pre rozvíjanie osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti.

Prostriedky Tachyon zahŕňajú kvantový genetický kód sebaidentifikovania s ideálmi lásky múdrosti krásy a šťastných riešení celku. Používaniu inteligentných foriem života priebežne integrujúcich ideály osobnostných kvalít, krásy mladosti a zdravia na správnu funkciu tela, rozvíjanie osobnostných kvalít používanie individuálneho vedomia na  kvantovej úrovni . A na zaujatie Jednoty s vedomím celku. Slúžia pri zaujatí vedomej tvorivej existencie, spontánnom získavaní skúseností, pri tvorení a materializovaní svojej reality v hmote používaní prostriedkov a energie celku, podporovaný celkom. 

Kvantové previazanie s ideálom integrujúcim osobnostné kvality:

  • vďačné originálne tvorenie ideálu lásky, zdravia, krásy, pránického vyživovania a vedomé vnímanie šťastných riešení
  • používanie vedomia na kvantovej úrovni k tvoreniu svojej reality
  • komplexné uplatňovanie všetkých zmyslov, používanie pozitívne pôsobiacich emócií
  • vďačné prijímanie a rozvíjanie foriem života zjednocujúcich existovanie v individuálnom tvorením celku a materializovanie ideálov zjednocujúcich pôsobenie prírody (prírodných látok) a tvorivého vedomia človeka ako jej vrcholného zástupcu vo vzťahoch k celku

Všetky prostriedky Tachyon využívajú kvantovú previazanosť, kvantové genetické kódy foriem života zameraných na prijímanie a rozvíjanie ideálu osobnostných kvalít, zdravia, krásy a mladosti v jednote s harmonickým vývojom celku – universa. Vďaka kvantovej previazanosti sa do kvality existencie premieta polarita v podobe predstáv mužov a žien o vnútornej a telesnej kráse, duševnej kráse, mladosti a kondícii. Stúpa tak polarita a akčnosť vzájomného seba pestovania, nahradenie udalostí starnutia udalosťami z cestovania a k ideálom osobnostných kvalít, krásy, mladosti a zdravia nezávisle na kalendárnom veku. Postup: Seba identifikovanie, sebauvedomenie vo vzťahu k celku, ukážka:

Som slobodné tvorivé vedomie celku, som energia celku, vzhliadam sa v cestovaní kvantovými skokmi po harmonických formách života, ich rozvíjaní a materializovaní, žijem a rozvíjam lásku, poznanie, krásu, šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku všetkou energiou celku v súznení s celkom.

ČO TU A TERAZ ROBÍM:  vzhliadam sa v prijímaní, rozvíjaní, používaní zušľachťujúcich foriem života, multidimenzionálnych zložiek mojej osobnosti: Forma životavďačne prijímajúca rozvíjajúca materializujúca a žijúca ideál osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia a pránického vyživovania. Forma životavďačne prijímajúca, rozvíjajúca ideál prúdenia energie slnka, planéty, voľnej energie univerza jej žitie a používanie na materializovanie ideálov a pri všetkých aktivitách ako základný prostriedok tvorenia reality (vylúčenie, elimináciu invazívnych foriem života, vírusy – coronavirus, patogénne baktérie parazitov, vylúčenie invazívnych ľudí a foriem života poškodzujúcich prírodu, obmedzujúcich základné právo na slobodný rozvoj). Forma života – manažér existencie prehlbovanie Jednoty s celkom a intuitívne vzhliadanie sa vo forme života univerza otvárajúcich priestor pre tvorenie našej vlastnej originálnej reality, používanie prostriedkov a energie celku, s vďakou prijímajúca a rozvíjajúca kvality všetkých manažérov sveta pre tvorenie ideálnej reality existovania v najvyšších uskutočnených ideáloch, ich používanie pri utváraní osobnostných kvalít, materializovanie ideálov zdravia, krásy uskutočňovaných v činoch v každom okamihu prítomnosti. Odloženie časovej slučky točenie sa v rovnakých chybách. Použitie jednotlivých prostriedkov Tachyon na vytvorenie vhodných podmienok. Používanie zmyslov a vnemov: Prostriedky na zmenu prostredia pre unášanie k ideálnym stavom a kvalitám vedomia (obrazy, interiérové prvky fixujúce v prostredí rozmer radosti, lásky, energie, kvantovo previazané na ideál celku, uprednostňujú prúdenie pozitívnych emócií, spomienok a myšlienkových vzorov pre existenciu na úrovni vedomia celku v prítomnosti).

 Prístup:

Šťastné riešenia všetkými prostriedkami celku, všetkou energiou celku, vzhliadam sa v činnosti, zložky svojho vedomia jeho 1. dvojníka vo vďačnom prijímaní ideálov osobnostných a telesných kvalít, ich rozvíjaní a materializovaní /mladosť, zdravie, krása…/ Vzhliadam sa vo svojej 2. zložke vedomia/ dvojníkovi nepretržite sa starajúcej o zásobovanie energiou univerza slnka, planéty a čisté bezpečné prostredie. Priebežne vylučuje a eliminuje invazívne formy života. Vírusy vrátane koronavírusu, baktérie, parazity, invazívny hmyz, invazívne rastliny a invazívnych ľudí obmedzujúcich moje základné právo na slobodný osobnostný rozvoj. Vzhliadam v činnosti 3. zložky vedomia/ dvojníka manažéra, starajúceho sa o nastúpenie do najvyšších dosiahnutých úrovní vedomia a telesnej kondície mnou a inými výnimočnými bytosťami v ktoromkoľvek čase. Neustále manažuje moje existovanie k vďačnému prijímani, rozvíjaniu, materializovaniu a používaniu ideálov možností spontánneho zaujatia stavov vedomia: Spievanie. Zaujímanie stavov bytia v jednote s celkom a stavov vedomia pre šťastné realizovanie činností. Inšpirácia poznaním v textoch piesní kvantovo – energo informačne previazaných s ideálom bytia na rozvibrovanie buniek v procese materializácie ideálu reality pri spievaní. Prijímanie videním, žitie, používanie rozmeru kvality živej radosti, lásky, tvorivosti, harmónie, múdrosti zachytenej v interiérových prvkoch kvantovo previazaných so živými ideálmi cez bránu zraku a následným vyladením emócií a pocitov. Stotožnenie sa s dielami v exteriéri a cez ich veľkosť a pestrosť vzhliadanie sa v materializovaní ideálu fyzického existovania (obloha denná, nočná, mesiac, diela ľudskej tvorivosti, pekné stavby…) celá mohutnosť, pestrosť celku sa tak v procese seba tvorenia naplno prejavuje.

 

Prostriedky na zmenu prostredia prostredníctvom zraku, na vyladenie činností vedomia v prospech pozitívnych emócií vylaďujúcich a očisťujúcich podvedomie, zamerané na pestovanie osobnostných kvalít, ideálov zdravia, krásy a mladosti. Výber interiérových prvkov: obrazy, plátna, abstraktne maľované dosky, dosky alebo plátna na stôl meniace náladu počas pracovných činností. Dvere ako kinetický art prvok meniaci nálady, stavy vedomia v spojitosti s pohybovými aktivitami v pracovnom priestore.Výber vhodnej kombinácie prírodných látok vhodného doplnku výživy, ktorým príroda podporuje nás ako svojho vyslanca k celku pri užívaní uplatňujeme kvantovú previazanosť s ideálom krásy, kde tableta je jej nosičom a bunky si ju vo svojom medzibunečnom vodnom prostredí ľahko čítajú a spájajú s ideálom a podporou prírodných látok na jeho materializovanie.

VÝSKUM, VÝVOJ, INOVÁCIE

Spoločnosť Tachyon Technology pharm sa viac než 30 rokov zaoberá výskumom a prípravou vzdelávania formou komplexného prístupu obsahujúceho Prostredie, Výber informácii, Výživu – výber doplnkov výživy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia dotvárať emočnú inteligenciu, architektúru seba a formovať harmonickú, šťastnú, nezadržateľnú osobnosť.

Jedným z kľúčových prvkov rastúcej kvality je práve inovácia. Vo výrobkoch Tachyon Technology pharm sú preto uplatnené najnovšie poznatky z celého sveta v oblasti výživových doplnkov, skúsenosti lekárov, liečiteľov i pacientov. Spolupracujeme s domácimi i zahraničnými vedeckými inštitúciami a organizáciami zameranými na prevenciu a podporu liečby ochorení.Inovácie výskum doplnky výživy

Zameriavame sa na komplexné prípravky kvôli dosiahnutiu dobrého trvalého výsledku pri starostlivosti o zdravie, napr. synergický efekt komplexnosti v doplnkoch výživy Tachyon Technology niekoľkonásobne zvyšuje účinnosť základných prírodných látok (Vitamín C – správny obsah rôznych druhov rastlín bioflavonoidov, dokáže až 100 násobne zvýšiť účinok samotného vitamínu C, ktorý prispieva k ochrane zdravia srdca a ciev, doplňuje kolagén, a používa sa pri onkologických ochoreniach, kde sa ako doplnková látka používa tiež lyzín).

Zároveň sa zaoberáme výskumom a zhromažďovaním vedeckých i praktických poznatkov z oblasti liečiteľstva a možnostiach odstraňovania chronických ochorení a vylepšovania vzhľadu.

VÍZIA

Dnes stále viac a viac ľudí znovu objavuje návrat k prírode a prírodným zdrojom, ktoré v sebe skrývajú nesmiernu silu. V spojení s vlastnou tvorivou mysľou máme k dispozícii úžasnú zbraň na tvorenie vlastného života a zdravia. Preberáme zodpovednosť za svoje činy a za svoje zdravie, vďaka čomu ho dokážeme úžasne a účinne formovať.

Ak je telo zanedbané, treba mu istý čas venovať náležitú pozornosť a doplniť práve to, čo mu dlhé obdobie chýbalo. Prírodné výživové doplnky môžu na tejto ceste za zdravím výrazne zlepšiť zdravotný stav a my sme veľmi radi, keď vidíme u každého jedného zákazníka pozitívne odozvy a tešíme sa vyliečeniu každej jednej choroby.

Teší nás, že sa môžeme podieľať na udržiavaní a prinavrátení zdravia a telesnej aj duševnej pohody a vitality. Preto šírime poznanie nielen o prírodných výživových doplnkoch, ale aj o kvantovom vedomí, pránickej energii, pránickej výžive, osobnostnom rozvoji, umení a tvorbe radostného harmonického prostredia.

KOMPLEX 4 PRVKOV

Na našom e-shope môžete okrem PRÍRODNÝCH DOPLNKOCH VÝŽIVY spoločnosti Tachyon Technology pharm. spol. s.r.o. nájsť taktiež ABSTRAKTNÉ UMENIE, KNIHY a PROSTREDIE.

Určite sa pýtate prečo sú tieto, možno na prvý pohľad nijako nesúvisiace prvky, súčasťou jednej stránky. Náš tím sa zameriava na zdravé telo, myseľ a šťastné harmonické bytie ako celok. Skúmame prvky, činitele, ktoré na nás počas nášho každodenného života vplývajú a zároveň sa snažíme vypátrať, čo by malo byť tou najvýznamnejšou súčasťou nás všetkých. Všetky tieto 4 prvky významným spôsobom vplývajú na nás aj naše okolie, na náladu, zdravie, radosť aj vzťahy. Preto prinášame miesto, v ktorom sa stretajú do jedného celku.

V našej práci budeme pokračovať zostavovaním ďalších výrobkov, ktoré svojimi špecifickými vlastnosťami pomôžu pri podpore liečby zdravotných a estetických problémov. Ako aj vo výskume a zdieľaní výsledkov výskumu v oblasti osobnostného rozvoja, abstraktného umenia, či kvantového vedomia.

Motýlí dom vám počas pobytu ako bonus poskytuje:     

Motiváciu a prostriedky pre budovanie osobných kvalít,
krásy mladosti a zdravia, pre používanie vedomia ako nadstavby
mysle riadiacej emócie a pocity, využívajúce intuíciu a tvorivosť
na rozvoj osobných kvalít, vytváranie nových archetypov správania v podvedomí.

Informácie a prostriedky pre Top zdravie a krásu

Výber 100 najdôležitejších kombinácií prírodných rastlinných extraktov, minerálov, enzýmov a aminokyselín, prírodných látok vytváraných biosférou počas celého vývoja ľudstva, na podporu najvyspelejšej formy života človeka, pre efektívne zastupovanie biosféry, pre optimálny vývoj fyzických a duševných schopností.

Využitie kvantového informačného previazania s ideálom krásy, mladosti a zdravia dosiahnutým najlepšími z najlepších. Možnosť materializovať si kvalitu, ktorú už v súčasnosti používajú. Použitie homeopatického prípravku a vône (srdiečka so sprejom), ktorých je Motýlí dom (Tachyon Technology Pharm) výrobcom a uskutočňuje aktívny výskum a špeciálnu výrobu s kvantovým informačným ošetrením už viac než 30 rokov v spolupráci s významnými terapeutmi a lekármi alternatívnej medicíny a rozvoja osobných kvalít. Možnosť zvýhodneného získania doplnkov pre ubytovaných sú súčasťou komplexu vhodných podmienok a prostredia pre objavovanie nových kvalít života umením a vedou o sebazdokonaľovaní.

Bezplatné semináre, poznávacie spoločenské stretnutia na zoznámenie sa s novými ľuďmi, vedeckými poznatkami, vybraným umením zameranými na používanie kvantového vedomia a k rozvíjaniu osobnostných kvalít, používanie jeho úchvatných vlastností pri tvorení nových šťastných osobných príbehov; potrebné potvrdiť si rezerváciu a čas konania na recepcii.

Možnosť objednať si vyhotovenie aktívnych interiérových prostriedkov na mieru podporujúcich formovanie osobnej geniality (vyladenie prostredia interiéru – doska prac. stola, bytu, obrazu, dverí, posteľného čela, úprava dominantnej steny – s veľkoplošným obrazom na plátne; jednoduchá inštalácia: nalepenie, trvalá náhrada maľovania a vyrovnávania steny.

Poskytujeme výber kníh na požičanie (prípadné zakúpenie) pre rozširovanie poznania, pre utváranie podmienok, vhodného prostredia na spontánny rozvoj vedomia a osobných kvalít zapojením zmyslov.

Vystavujeme Certifikát výnimočných predpokladov, ktorý sa vydáva na základe typologických osobnostných charakteristík po vyhodnotení komisie pod dohľadom uznávaného lektora.

VIAC INFO NA RECEPCII HOTELA

Všetkým našim klientom ďakujeme za prejavenú dôveru, prajeme spokojnosť a veľa zdravia!