Reklamačné podmienky

Ako reklamovať

1. Kupujúci je povinný prezrieť doručený tovar bezodkladne po doručení objednaného tovaru. V prípade, ak má doručený tovar akékoľvek vady (napr. je poškodený, doručený v nesprávnom množstve, kvalite, alebo bol doručený iný tovar, než si kupujúci objednal) je kupujúci povinný doručený tovar písomne, telefonicky alebo osobne reklamovať a tovar vrátiť, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní, odo dňa kedy si mohol kupujúci doručený Tovar prezrieť.

2. V prípade písomnej reklamácie je kupujúci povinný uviesť:
a) meno a priezvisko kupujúceho,
b) číslo objednávky (ID objednávky),
c) zrozumiteľným, konkrétnym a jednoznačným spôsobom uviesť, v čom spočíva vadnosť  doručeného tovaru.

3. Písomná reklamácia musí byť zreteľne označená ako „Reklamácia“. V prípade ak je tovar reklamovaný písomne, je kupujúci povinný reklamovaný tovar zaslať na adresu Tachyon Technology Pharm, Vančurova 1, 831 01, Bratislava. Do balíka treba priložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe tovaru a písomnú reklamáciu podľa  bodu 2 tohto článku.

4. Tovar je možné reklamovať osobne v kamennom obchode spoločnosti Tachyon Techology Pharm na adrese Vančurova 1, 831 01, Bratislava. Pri osobnej reklamácii je kupujúci povinný predložiť reklamovaný tovar, uviesť dôvody reklamácie, svoje kontaktné údaje a predložiť faktúru alebo iný doklad o kúpe Tovaru.

5. Kupujúci má nasledovné nároky z vád tovaru:
a) odstránenie vady tovaru doručením chýbajúceho tovaru,
b) výmena vadného, chýbajúceho tovaru za bezvadný tovar,
c) primeraná zľava z ceny tovaru,
d) odstúpenie od zmluvy.

6. Spôsob, akým sa vybaví reklamácia podľa predchádzajúceho bodu 5 určuje spoločnosť Tachyon Technology Pharm.

7. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

8. Reklamovať možno iba tovar, ktorý je neotvorený, nepoškodený a v pôvodnom obale.