4 nevyhnutné veci, pre úspešné pestovanie seba.

Tachyon komplexný systém je systém, ktorý združuje Prostredie, Výber informácií, Výživu – výber doplnkov stravy pre vyladenie tela a mentálnych funkcií, Výber umenia schopného regulovať emócie, nastaviť úroveň a rozmer prežívanej radosti, tvorivosti, dotvárať emočnú inteligenciu, výber myšlienok a spomienok a formovať architektúru seba na harmonickú, šťastnú a nezadržateľnú osobnosť.

Na základe potvrdenie rezervácie bude vždy prebiehať v Motýľom dome stretnutie s komentovanou prehliadkou, zdieľanie skúseností lekárov terapeutov a spolupracujúcich projektu, kde sa prezentujú nové poznatky, tvorenie životného štýlu, osobnostných kvalít, integrálnej medicíny. Priebežné výsledky, rešerše realizované počas predchádzajúceho obdobia v Motýľom dome všetkými spolupracujúcimi účastníkmi projektu.

TVORENIE REALITY

Profesor Jan Rak: Ráj na zemi přijde, až zjistíme, že si realitu tvoříme sami – Flowee

Regulácia homocysteínu

Homocystein a léčení nádorových onemocnění, MUDr. Karel Erben – YouTube

Návod na používanie komplexného súboru prostriedkov na tvorenie SEBAtvorenie vlastnej reality zdravia, krásy, osobných kvalít, s používaním vedomia v synergií s prírodou.

Spoločnosť s obohacujúcimi poznatkami poskytuje príležitosť pre sebapoznávaciu turistiku a využitie najnovších dosiahnutých poznatkov, ktoré sú schopné zmeniť vaš život. Využitie umenia, kvantovej fyziky umožňuje rozvíjať osobnú výnimočnosť ľudského druhu, potencionálnu genialitu človeka.

Sme spoločnosť zameraná  na  výskum a umenie života – Spoločnosť Tachyon Technology pharm., spol. s r.o, ktorej súčasťou je HOTEL GALÉRIA** BRATISLAVA, ktorý slúži na objavovanie svojich nesmiernych schopností a využívanie  novej sebapoznávacej turistiky, inšpiráciu aj možnosť na získanie intereaktívnych interiérových prostriedkov pre vyladenie prebúdzajúceho pôsobenia prostredia bytu, pracoviska s používaním pokroku z oblasti rozvoja osobnostných kvalít, používanie  vedomia,  princípov kvantovej fyziky a stavového funkcionalistického umenia na spontánne zaujímanie stavov vedomia, vhodných pre tvorenie šťastných riešení pri konkrétnych činnostiach a zvyšovanie kvality života. Pobyt poskytuje zároveň príležitosť zoznámiť sa s pôsobením výberu prírodných látok, kvantovo previazaných s ideálmi života, krásy, zdravia šťastných riešení /doplnkov výživy/ na ich žitie a rozvíjanie, zaujatie stáleho optimálneho veku na zoznámenie sa s ich pôsobením formou voľne prístupnej ochutnávky. 

Príležitosť pre profesionálnu sebarealizáciu v projekte na pozíciách chyžná, kúzelné upratovanie, kúzelná údržba, recepčné meniace kvalitu prostredia, obrazy a  obrazové plátna na steny, nepretržite otvárajúce priestor novej kvalite/ forma interná aj externá, primerané odmeňovanie. V pozícii  hotelierky a kreativistky možnosť ubytovania/.

Prostriedky poskytované v Motýľom dome slúžia na sebarozvíjanie, tvorenie vlastnej reality, prijímaním a originálnym rozvíjaním ideálov kvality života, bytia. Prostredie tak vytvára podmienky na zaujatie uplatňovanie pozície: pozorovateľa (tvorcu) z celku prijímajúceho, rozvíjajúceho, materializujúceho už vytvorenú lásku, múdrosť, krásu,  šťastné riešenia vytvárané najlepšími a ich originálne rozvíjanie. Užívateľ sa tak stáva cestovateľom po reálnych ideáloch života, originálnom tvorení krásy, tela a pekných vlastností vo svojom vlastnom príbehu.

Viac info:

Okrem komplexného plnohodnotného zastúpenia prírodných účinných látok prípravok využíva aj najnovšie  poznatky  kvantovo-fyziologickej regenerácie tela a vyladenia vedomia, a kvantovú previazanosť s už vytvoreným ideálom vnútornej a telesnej krásy, mladosti a zdravia inými najúspešnejšími čo vytvára spontánnu synergiu – stretnutie pôsobenia všetkých vplyvov.

Sebaidentifikovanie KTO SOM? Zaznamenanie (prijatie) svojho vedomia a existencie v jednote s celkom. Inšpirácia: Som originálne tvorivé vedomie, pozorovateľ, tvorca z celku, s úctou a vďakou prijímam, rozvíjam jeho lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia neobmedzenými prostriedkami celku, neobmedzenou energiou celku, tu, teraz v hmote sa vzhliadam vo vďačnom prijímaní a rozvíjaní ideálov: života, krásy, zdravia, zaujatí optimálneho veku a rozvíjaní osobnostných kvalít. Prijímam a rozvíjam nové vzrušujúce vlastnosti:

Zmazanie, vylúčenie, eliminácia: invazívnych spomienok, myšlienok, emócií, invazívnych foriem života (vírusy, baktérie…). Invazívne formy života často manipulujú naše vedomie, rôzne prinášjú chronické stavy a hlúpe riešenia, aby nás pripravili o všetku použiteľnú, dostupnú energiu potrebnú pre náš rozvoj. 

Používanie hojného pranického vyživovania ako vzrušujúce a úsmevné cestovanie krásami života ako tvorca svojej šťastnej reality. Sebaidentifikovanie, používanie originálneho tvorivého vedomia a energie celku, ktorou sme a naše hľadanie sa v každodenných životných príbehoch je príjemné zábavné. Vzrušujúce poznávanie zákonitosti univerza na kvantovej úrovni pre ich bežné používanie a vzostup po úrovniach skutkov tu a teraz.

Sebapoznávajúca turistika spoločnosti Tachyonnatur v Motýľom dome (Hoteli Galéria**) využíva umenie a nové poznatky z pestovania osobnostných kvalít, krásy, mladosti, zdravia a pránického vyživovania. Dokonca aj starnutie sa poväčšinou ukazuje, ako nedostatok sebapoznania spolu s deštruktívnym pôsobením prostredia, riešením je inšpirácia z nového prostredia a vplyv nového poznania, tvorenie vlastnej reality, materializovanie ideálov života, osobných kvalít, krásy, zdravia, zvykanie si žiť a zaujať optimálny vek a v sprievode šťastných riešení tvoriť zmysluplné diela a vzostupovať po nich k novým pekným vlastnostiam. Sebapoznávacia turistika pri ubytovaní, pobyte v Motýľom dome pozostáva z: Mentálnej sebapoznávacej turistike po neprehliadnuteľných destináciach – zjavných zdrojoch energie ako slnko, hviezdy, ľudia reprezentujúci žijúci ideál osobnostných kvalít zdravia, krásy a mladosti. Táto turistika slúži na zoznamovanie sa, bežné používanie kvantovej informačnej a energetickej previazanosti a superpozície, ktoré uplatňuje celý komplex prostriedkov podporujúci cestovanie po ideáloch bytia. Kvantové previazanie slúži ako živá adresa – zjednodušuje splynutie s ideálmi života, ich používanie na originálne rozvíjanie osobnostných kvalít v každodennej seba rozvíjajúcej, tvorivej, často aj celkom zábavnej činnosti, čo umožňuje prirodzené používanie kvantových energetických častíc v dennom živote. Používanie vedomia na vylúčenie, elimináciu inváznych druhov obmedzujúcich základné právo človeka naprieč univerzom na slobodný osobný rozvoj. Vďaka kvantovej previazanosti a živej adrese, kvantovo zaznamenanej na jednotlivých interektývnych užitných predmetoch je kopírovanie vyspelých foriem života doštruktúry svojej osobnosti a ich obohacovannie svojou orginalitou jednoduché a prirodzené.

Ďalším dôležitým prostriedkom sú funkcionalistické stavové obrazy, vyladenie bytu, pracoviska ako interaktívne prostriedky, ktoré formujú nové osobné kvality človeka aj vďaka tomu, že sa jedná o špeciálne kvantovo – previazané funkcionalistické stavové abstraktné umenie. Autor Motýlieho domu počas predchádzajúceho 40 ročného výskumu a zbierania skúsenosti s používaním vedomia a súvislosti s vplyvmi, ktoré tento proces podporujú, ako je používanie kvantovej povahy hmoty na vyživovanie tela, materializovanie ideálu života, optimálneho veku, zdravia, krásy. Kópie obrazov autora Motýlieho domu sú kvantovo – informačne previazané na zmenu kvality interiéru na osobnú premenu umením, prúdom lásky, múdrosti, krásy, zdravia a života, ktoré poskladali tie najúžasnejšie osoby ako fragmenty kópie ich duší. Tieto kópie sú premietnuté aj do interiérových prvkov, dokonca aj do niektorých druhov odevu podporujúceho zaujatie novej kvality bytia vplyvom prostredia. Preto:

Motýlí dom slúži zároveň ako stála medzinárodná putovná výstava pre transformáciu vedomia prostredím, kde nový prúd stavového funkcionalistického abstraktného umenia, inšpiruje a umožňuje kopírovať nové kvality existovania zachytené autorom, ktorý túto novú kvalitu bytia dosiahnutú v universe najlepšími z najlepších zachytil, prijal, žil, zaznamenal. Doslova živú, hlásiaciacu sa, inšpirujúcu ku kopírovaniu, obohacovaniu originalitou užívateľa. Všetko je tu umiestnené v prítomnosti, naraz v novej kvalite prostredia, v sile a komunikácii tvarov, farieb zachytávajú hlavné zložky bytia, rozmer lásky, slobody, harmónie, tvorivosti, múdrosti, jednoty aj obyčajný úsmev. Všetko toto vďaka kvantovej previazanosti superpozícii, prítomnosti sveta autorov neustále tvoriacich a rozvíjajúcich nové kvality bytia s novým rozmerom šťastia harmónie celku, položené do nášho kvantového sveta v ktorom reálne žijeme a tvoríme svoj úsmev.

Medzinárodná putovná výstava nového prúdu umenia života spájajúceho umenie, sebapoznanie a poznanie, schopnosti tvoriť svoju šťastnú realitu s možnosťou získania účinných prostriedkov a najnovších poznatkov na vyladenie vplyvu prostredia pre sebarozvoj. Reprezentuje celoživotnú, priebežne aktualizovanú tvorbu maliara autora Motýlieho domu a jeho výskum v oblasti využitia kvantovej fyziky, priebežne zahrňujúca celosvetovo najvýznamnejšie poznatky a zdieľanie skúseností, inšpirujúce prostriedky pre spontánne zvyšovanie kvality života a tvorbu vlastnej šťastnej reality.

Kontakt: http://www.hotelgallery.eu/hotel/, +421 917 632 452

Kvantová previazanosť a superpozíci umožňuje kopírovať si vzájomne ideály života z interaktívnych predmetov, hlavne výtvarných diel a iných foriem umenia vytvárajúcich živú kvalitu prostredia nepretržite formujúceho osobnosť. Láska, múdrosť, krása, dobro vytvárané najvyspelejšími bytosťami existujú, žijú nezávisle od času a môžu sa prirodzene stretať, navzájom obohacovať vo funkcionalistickom stavovom abstraktnom umení všetkého druhu, obrazoch, alebo veľkých plátnach premietajúcich akčnosť a krásu života, na betónových stenách, krivkách odevov… Všetky diela, do ktorých autor pri zaujatí svojej jednoty s celkom nakopíroval živú pulzujúcu lásku, múdrosť, krásu, šťastné riešenia sú miestami stretania živých ideálov v našom prostredí aj v našom tvorení seba. S úctou a vďakou ich môžeme prijímať, skladať a vďaka nim rozvíjať svoju vlastnú originalitu. Myšlienky, spomienky, emócie sa tak premenia na vzrušujúce cestovanie, prežívanie sily a krásy života pri vzostupe k novým vlastnostiam po úrovniach skutkov. Kvantová fyzika priniesla svetu umenia nesmierne možnosti a poskytla umelcom pozíciu tvorcov reality života, kopírovať do svojich diel živý ideál existovania najvyspelejších bytostí a sprístupniť ho svojím priaznivcom, a to všetko vďaka dvom základným vlastnostiam kvantových častíc, z ktorých všetci pozostávame a ktoré sú riadené definitívne naším vedomím, inšpirovaným prevažne umením, krásou prírody a šťastnými riešeniami. Dobrý umelec objavuje, prijíma, rozvíja, kopíruje, zaznamenáva a kvantovo preväzuje vo svojich dielach živú krásu, šťastné riešenia vytvorené kýmkoľvek a kedykoľvek, tak, aby si ju mohol jeho priaznivec jednoducho okopírovať a urobiť z nej súčasť svojho existovania vďaka tomu, že umenie v jeho prostredí nahlas hovorí a inšpiruje. Umelec prijíma plnú zodpovednosť za dopad svojho diela na kvalitu života jeho užívateľov, svojimi dielami inšpiruje k materializovaniu ideálov života a k rozvíjaniu nových pekných vlastností.

Rozvíjanie zdravia a krásy prírodnými látkami, výberom najvýznamnejších doplnkov výživy. Zaujatie pozície cestovateľa k telesnej a duševnej kráse. K tomu slúži výber viac než 100 najdôležitejších prírodných látok, ktoré skladáme, ktoré v spolupráci s lekármi a terapeutmi z oblasti integrálnej a alternatívnej medicíny a neustálym vývojom puzoruhodných účinných látok v prírode  priebežne vyberáme a vyrábame posledných 40 rokov, aby sme prírodou a novým poznaním inšpirovaní vedeli s ľahkosťou vzostupovať k novým kvalitám života. Pri cestovaní ku kráse, k novým kvalitám života, pri jeho materializovaní, prijímaní a tvorení vždy podporovaný prírodou, jej bezbrehým množstvom nových látok, podporujúcich novú kvalitu života človeka ako svojho zástupcu v universe. Dlho sa zaoberáme výberom a výrobou najvýznamnejších kombinácii na nastavenie pohody v organizme, ktoré zároveň slúžia pre individuálnu externú terapiu (vylúčenie/ eliminovanie takých zdravotných problémov, ako sú problémy so srdcom, cievami, zaceľovanie zubných kazov, obnova skloviny, diabetes, štítna žľaza, onko. ochorenia a iné..). Správny výber doplnkov výživy je dôležitý pre uschopnenie začať tvoriť svoju realitu a zaujať pozíciu ideálu života. Výber kombinácii najdôležitejších prírodných látok a skúseností s ich použitím je k dispozícii pre účastníkov vzdelávacích pobytov bez toho, aby ich finančne zaťažili. Prostriedky sú integrované vo výtvarnej kaviarni, kde sa uskutočňuje zdieľanie informácií, skúsenosti, prednášky s osobnosťami v oblasti zdravia, vonkajšej a vnútornej krásy. Súčasťou je aj kuchynská časť – kde si môžu zdieľať skúsenosti s prípravou aktivovaných regeneračných nápojov (tachyonizovaných) racio jedál (ochutnávok). Tiež máte možnosť si vyskúšať, aká kombinácia prírodných látok je pre obnovu tela a vedomého tvorenia seba optimálna, ako sa zbaviť zdravotných problémov s využitím podpory prírodných látok. Ani starnutie nie je povinnosť a súčasné poznanie už umožňuje používať informáciu o tom, ako zvrátiť proces starnutia.

Najžiadanejšie prírodné látky a zostavy:

Energia, pranické vyživovanie C60, Prana harmony, Energy

Zuby – Dentoremin (kazy, ktoré sa samé zaceľujú)

Srdce a cievy – ktoré sú znova pružné, priechodné a porážka je v nedohľadne, srdcovo – cievny komplex 

DiabetesAnti D slúži na to, aby vaše langerhansove ostrovčeky znova naplno tvoril inzulín a bunky naň poctivo reagovali dokonca aby ste pokojne prešli na pránickú výživu a tento problém so všetkými jeho súvislosťami navždy odložili no

Ani štítna žľaza vás nemusí manipulovať – El Tyrozín spolu s tvorivým vedomím

Amygdalín (B17) väčšie balenie v garmoch, Vilca Cora

A JE TO! A iné…

Priebežne obnovovanie výsledky rešerší z nových významných poznatkov a skúseností, tipy:

Súbor prostriedkov inšpirujúcich činy a regulujúcich emócie, formujúcich krásu, zdravie a osobnostné kvality nájdete na: https://www.tachyonnatur.sk/

   

Skúsenosti v dielach: MuDr. Karol Erben – Srdce, onkologické ochorenia, Petr Tichý, Ivana Dolinská,  Eva Hajduková…

O transformáciách na pránu. – Bretariáni (youtube), Robert Bernatowicz, Tialumbania zakladatelia ľudského rodu na planéte, Mise na planetě Bohů ttps://youtu.be/50qXTddNXVY

Dolores Cannon: Přestup lidstva do Nové Země https://www.youtube.com/watch?v=TWXX7ekfVjI

 Petr Chobot – Vytesňovanie, Tomáš Pútnik, prof.  Ján Rak,  a  ďalších, ktorí mentálne cestovanie po rôznych destináciách pre kvalitu bytia priebežne používajú. Ako inšpirácia, lepšie porozumenie s týmto faktom, môžu výborne poslúžiť filmy: Na rozhraní zajtrajška, Zajtrajšia vojna budúcnosti , Země zítřka, Jupiter vychádza. https://www.youtube.com/watch?v=In37RybXwR8

Umelecko – vzdelávací program, zdieľanie poznania a skúseností v Motýľom dome na Vančurovej 1 – účasť na základe potvrdenej rezervácie, na spirit.hotel1@gmail.com (recepcia Hotela Galéria**).

Téma: Kvantový života univerza – tvorenie vlastnej reality, sprievádza autor Motýlieho domu, streda 18.00

http://www.hotelgallery.eu/

1.PROSTREDIE

Pre tento účel bol v rámci dlhodobého projektu cielene vybudovaný Motýlí dom, ktorý prepája vedecké poznatky a umenie dôležité pre harmonické tvorenie seba, nadobudnutie gramotnosti pri používaní abstraktného jazyka, pre prirodzené získavanie osobnej skúsenosti s pestovaním zdravia, krásy a mladosti v Motýľom dome v Bratislave, ktorý je špeciálne vybudovaný pre VZDELÁVACIE POBYTY na pestovanie osobných kvalít, tvorbu novej reality vedomím formou úvodného 2-denného pobytu a následného externého vzdelávania. 

 I

o
✓ vzťahy 
✓ skúsenosti 
✓ spoločenský kontakt

Miesto stretania a vzdelávania, získavanie skúseností pri pestovaní seba a zdravia.


K

✓ VIDEÁ, FILMY

✓ HUDBA

✓ VÝBER NAJNOVŠÍCH POZNATKOV

✓ OSOBNÝ PROFIL

sú priebežne vyberané a zhromažďovaní tímom ľudí.

Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.

pre osobnostné vzdelávanie, tvorbu novej reality vedomím, pri pestovaní krásy, zdravia, mladosti
Výber informáciío sebe a rozvíjaní svojich schopností, ktoré motivujú, provokujú k rozvinutiu schopnosti tvoriť osobnú vnútornú a telesnú krásu. Prinášajú skúsenosť ako pestovať výnimočné vlastnosti a osobné kvality a zdravie.

3. VÝŽIVA – prostriedky

pre zdravie, krásu, mentálne a duševné schopnosti

Výber doplnkov výživy na základe 20-ročného výskumu zameraného na pestovanie krásy, zdravia, mladnutie poučený priamo s ich výrobou a veľmi dobrou cenovou dostupnosťou. Využívané sú hlavne extrakty prírodných látok a priebežne je sledovaný výsledok ich pôsobenia pri odstraňovani príčin zdravotných problémov na fyzickej aj psychosomatickej úrovni. Zároveň sa okrem maximálneho povoleného obsahu účinných látok využíva aj bioinformačné ošetrenie. Najlepšie referencie sú z oblasti spriechodňovania a obnovy pružnosti ciev a regenerácie kĺbov a chrbtice.


D

D

✓ zdravie

✓ krása

✓ mladnutie

✓ odstránenie psychosomatických príčin chorôb

✓ pohyb, šport

✓ životný štýl

✓ odstraňovanie príčin ochorení

Výživa je zároveň aj ďalší spôsob informovania pre telo a dušu.

I
I
I
Zdieľame spolu skúsenosti a poznatky pre vyladenie prostredia, aj z oblasti feng-šuej.
Človek je produktom svojho prostredia.
použitie umenia pri jeho vyladení otvára priestor
pre nový spôsob života.

Na vyladenie prostredia abstraktnými prvkami:
 ✓ OBRAZY
 ✓ DVERE
 ✓ STOLY
Moderné a aktívne pôsobiace interiérové prvky, ktoré aj na nevedomej úrovni pôsobia na formovanie Vašej osobnej vnútornej premeny. Prostriedky pre vyladenie prostredia a osvojovanie si jazyka pre tvorenie rôznych stavov reality vedomím.